วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลกระทบของเทคโนโลยี

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มั่นคง
และเติบโตอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามมนุษย์จำเป็นต้องเตรียมรับมือ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี  ซึ่งมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้
  •       ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
  •       ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ
  •       และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ที่ 3
ให้นักเรียนเลือก Review เทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและให้บอกถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นอีกครั้งผลกระทบที่ได้จากการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้    โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที นาทีและ Uploadอัพโหลดที่เว็บไซต์ของตนเองในหน้าเพจ DAT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น