วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทักทาย

สวัสดีนักเรียน ที่เข้าเรียนในรายวิชา  การโปรแกรม    การออกแบบเทคโนโลยี และ การสื่อสารและการนำเสนอ  สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ทุกคนนะค่ะ