วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง

                      ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสาหรับแก้ปัญหาที่คานึงถึง ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน

กิจกรรมเสริมทักษะ


กิจกรรม 2.1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ให้นักเรียนสร้างตาราง (ในหนังสือแบบเรียนหน้า 27)กิจกรรม โดยใช้ Google Slide  แล้วแชร์ข้อมูล เป็นลิงก์ส่งที่ฟอร์มข้างล่างนี้