การออกแบบ 3 มิติ


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์   ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2560        


รหัสวิชา   ง 22249   ชื่อวิชา   การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     จำนวน  2.0    หน่วยกิต      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6     เวลา    80      ชั่วโมง


           ศึกษาลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการใช้เทคโนโลยีในเพื่อช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                           อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อ ฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงาน  แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน  ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
                          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง


ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของการออกแบบบอกรูปลักษณ์และคุณประโยชน์คุณสมบัติและองค์ประกอบ คุณสมบัติของนักออกแบบของของผลิตภัณฑ์ ได้                
2. อธิบายถึงลักษณะและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนของโปรแกรม Google SketchUp ได้
3. อธิบายถึงส่วนประกอบ และ บอกชนิดของกลุ่มเครื่องมือ แต่ละประเภทของโปรแกรมได้ถูกต้อง
4. อธิบายถึงวิธีการใช้งานของกลุ่มเครื่องมือแต่ละชนิดได้ สามารถเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง
5.สามารถออกแบบชิ้นงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ อธิบายถึงวิธีการสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง
สามารถสร้างชิ้นงาน ตกแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน ให้มีความสวยงามได้จากการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์  โครงสร้างรายวิชา              ส่งลิงก์เว็บไซต์  คลิกที่นี่เพื่อส่งลิงก์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น