Research And Development Computer System

คำอธิบาย

                                 วิจัยและพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสารงาานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย  โดยให้สอดคล้องกับบริบทด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
อันดี 
หน่วยการเรียนรู้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

2.การกําหนดปัญหาการวิจัย

3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย

4.ตัวแปรในการวิจัย

5.การออกแบบวิจัย

6.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

7.เครื่องมือวิจัย

8.การวิเคราะห์ข้อมูล

9.การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย

10.จรรยาบรรณของนักวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น