วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตัวชีวัด

ตัวชี้วัด

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคานึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จาเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทางานและดาเนินการแก้ปัญหา

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด


5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

ที่มา: http://designtechnology.ipst.ac.th/

ผลกระทบของเทคโนโลยี

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มั่นคง
และเติบโตอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามมนุษย์จำเป็นต้องเตรียมรับมือ
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี  ซึ่งมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้
  •       ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
  •       ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ
  •       และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ที่ 3
ให้นักเรียนเลือก Review เทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและให้บอกถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นอีกครั้งผลกระทบที่ได้จากการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้    โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที นาทีและ Uploadอัพโหลดที่เว็บไซต์ของตนเองในหน้าเพจ DAT