วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม สมองกลฝังตัว

คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน   เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น