วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

            Code Blocks เป็นโปรแกรม  สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C++ คือ ตัวพัฒนาแบบโอเพนซอร์สเบ็ดเสร็จที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ซึ่งรองรับการใช้งานคอมไพเลอร์ได้หลากหลาย เช่น GCC (MingW/GNU GCC), MSVC, Digital Mars, Borland C++ 5.5 และ Open Watcom โดยคอมไพเลอร์แบบพื้นฐานที่มากับ Code Blocks ก็คือ MinGW.
เปิดโปรแกรม Code::Blocks จะพบหน้าต่างดังรูป


ให้กดเมนู File > New > Empty file เพื่อสร้างไฟล์ใหม่


ในโปรแกรมแรกนี้ จะเขียนให้โปรแกรมแสดงข้อความ hello world ให้พิมพ์ code ดังรูป

จากนั้น save เป็นชื่อ 01.c
เมื่อพิจารณา code มีรายละเอียดดังนี้
บรรทัดที่รายละเอียด
1, 2นำ header file มาประกอบ (include) เข้ากับโปรแกรมของเรา ซึ่งภายในไฟล์เหล่านี้เก็บฟังก์ชันที่สำคัญต่อการเขียนโปรแกรมเช่น

ฟังก์ชัน printf() ซึ่งถูกระบุรายละเอียดอยู่ในไฟล์ stdio.h
ฟังก์ชัน getch() ซึ่งถูกระบุอยู่ในไฟล์ conio.h
3ประกาศฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันแรก (เสมอ) ที่จะทำงานเมื่อเราสั่ง run โปรแกรมโดย

int หน้า main หมายถึงโปรแกรมของเราจะไม่คืนค่าให้ระบบ (พูดง่ายๆ คือwindows นั่นเอง) เมื่อจบการทำงาน

void ในวงเล็บ หมายถึงโปรแกรมของเราจะไม่มีการรับค่าจากระบบใดๆ เมื่อเริ่มทำงาน

**การประกาศฟังก์ชันใดๆ จะต้องกำหนดการคืนค่าจะรับค่าในรูปแบบนี้
**การประกาศฟังก์ชัน main ต้องไม่มีการรับค่าและมีการคืนค่าเป็น int
4, 8บอกของเขตของฟังก์ชัน main ด้วยปีกกา

**การกำหนดขอบเขตของฟังก์ชันใดๆ ก็ใช้ปีกกาเหมือนกัน
5เรียกฟังก์ชัน printf() ให้แสดงข้อความแสดงที่หน้าจอ

**สังเกตการส่งข้อความหรือ input ให้กับฟังก์ชันใดๆ ต้องใส่ input ไว้ในวงเล็บ
6เรียกฟังก์ชัน getch()  เพื่อให้โปรแกรมหยุดรอการเคาะคีย์บอร์ด
7กำหนดการคืนค่าของฟังก์ชัน main ให้ระบบโดยระบบจะตีความหมายดังนี้

ถ้าโปรแกรมคืนค่า 0 หมายถึงโปรแกรมทำงานถูกต้อง
ถ้าโปรแกรมคืนค่า 1 หมายถึงโปรแกรมทำงานผิดพลาด

**สังเกตว่าเมื่อพิมพ์จบ 1 คำสั่งต้องใส่ semi-colon (;) เสมอ เพื่อบอกว่าสิ้นสุดแต่ละคำสั่งแล้ว

จากนั้นทำการ Build and run ด้วยการกด F9 จะได้ผลการทำงานดังรูปแบบฝึกหัด
1. ลบ semi-colon ในบรรทัดที่ 5 ออกแล้วผลการทำงานเป็นอย่างไร
2. ลบบรรทัดที่ 1 ออกแล้วผลการทำงานเป็นอย่างไร
3. แก้ชื่อฟังก์ชัน main เป็น start แล้วผลการทำงานเป็นอย่างไร
4. เปลี่ยน return 0 ในบรรทัดที่ 7 เป็น return 1 แล้วผลการทำงานเป็นอย่างไร
5. แก้โปรแกรมด้านล่าง ให้แสดงชื่อ, นามสกุล และรหัสนักศึกษา แทน "hello world"

(Hint: เราสามารถตรวจสอบรายละเีอียดการทำงานของโปรแกรมได้ด้วย Build log ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม Code::Blocks)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น